Kapcsolat

Active Solution Kft.

Mail: info@activesolution.hu

Cím: 2030 Érd, Enikő u. 2/b

Mobil: +36-209-709-604

AKIKET TÁMOGATUNK

Kerékpárút kiépítésére nyert támogatást Besenyszög Önkormányzata

 

Kerékpárút kiépítésére nyert támogatást Besenyszög Önkormányzata

Jelen projekt keretében 1433 méter szakasz kerékpárút épül ki. A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút, ezért szükségessé vált a kerékpárosok számára a biztonságos közlekedés kialakítása.

 A TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretből 110 000 000 Ft összeget nyertek, melyhez a pályázati előkészítést és a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítését az Active Solution Kft. készítette el.

Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól északra fekvő település. A járásszékhelytől 16,5 km-re, Jászladánytól 18 km-re, Tiszasülytől 20 km-re található. Mezővárosias, terebélyes területe miatt, több kisebb külterületi lakott helyet is magában foglal. A legközelebbi belterületek légvonalban is 8-10 km-re találhatók. Szolnok 15 perc alatt érhető el a 3225-ös számú összekötő úton, míg a környező kisebb városok több, mint 20 km távolságban fekszenek (Törökszentmiklós 34,3 km, Újszász 34,4 km). A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút, azonban a jelenlévő nagyszámú kerékpáros biztonságos közlekedésének biztosítása érdekében szükségessé vált a 3225 számú út mellett kerékpáros létesítmény kiépítése Besenyszög belterületi szakaszán. Jelenleg a Damjanich utca és a Jászladányi utca (3225 sz. közút) 6 méter széles aszfaltburkolatát használják a kerékpárosok. A közút egyben a település főutcája is, a legtöbb közszolgáltató, közintézmény, közoktatási intézmény ezen a belterületi útszakaszon található. Ennek köszönhetően a közút ezen útszakaszán jelentős kerékpáros forgalom bonyolódik le, amely csúcsidőkben rendkívül balesetveszélyes. A fejlesztési tervek alapján a közút teljes belterületi szakaszán két ütemben, a közúttal párhuzamosan kerülne kiépítésre a tervezett kerékpáros létesítmény. Jelen projekt keretében az I. ütemben tervezett 1433 méter szakasz kerékpárút épül ki. Besenyszög Város Önkormányzata a kerékpárút II ütemét is tervezi a későbbiekben, amely jelen projekt folytatásaként épül meg, arra való tekintettel, hogy az érintett szakaszon a közművek cseréjét és kiváltását szükséges megvalósítani a tervezett kerékpárút megépítését megelőzően. A további szakasz megépítését Európai Uniós támogatási forrásból kívánja megvalósítani az Önkormányzat. A fejlesztés részletes szakmai tartalma: a) előkészítési költségek: - műszaki tervek: A projekt benyújtásához a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda készítette el a kerékpárosbarát fejlesztés műszaki (koncepció) tervét. A terv tartalmazza a tervezési terület 1:5000 méretarányú átnézeti alaptérképét a tervezett nyomvonal megjelölésével és a kiépítésre kerülő kerékpáros létesítményről közvetlenül megközelíthető célállomások listájával. Ezt követően elkészült a tervezői költségbecslés. Ennek összeállításához 1:250 méretarányú helyszínrajzok készültek digitális földhivatali alaptérképre a meglévő közművek, tereptárgyak és növényzet geodéziai bemérésével. - engedélyes tervek: Előkészítés alatt áll az engedélyes tervdokumentáció. - kiviteli tervek: A támogatási szerződés megkötését követően készül el a kiviteli tervdokumentáció. - kerékpárforgalmi hálózati terv: A projekt kerékpárosbarát fejlesztésre irányul, ezért Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) készítünk a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül. A KHT munkapéldányát egyeztetjük és véleményeztetjük a Támogatóval és a KKK tervzsűrivel a feltételrendszereknek való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az elfogadott KHT alapján kerül sor a műszaki tervek elkészítésére. - közbeszerzés: A hatályos jogszabályoknak megfelelően a kerékpárút kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, a pályázatban rögzített előzetes tervezői költségbecslés összege alapján. A közbeszerzési eljárást a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően külső szolgáltató által kívánjuk lebonyolítani. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezővel kivitelezési szerződés kerül megkötésre. A közbeszerzési eljárás nyertesének ajánlata, ill. kivitelezési szerződése alapján szükség esetén aktualizálásra kerül a projekt költségvetése. b) építési költségek: A projekt keretében megvalósuló kerékpárút kivitelezési költségeit tervezői költségbecslés alapján határoztuk meg. A tervezői költségbecslés tartalmazza a kivitelezési munkák anyag költségeit és munkadíjait. A kivitelezési munkálatok pontos költségének meghatározása a közbeszerzési eljárás keretében történik. A projekt keretein belül a 3225 sz. közút mellett, Besenyszög belterületi szakaszán a Damjanich utca és a Jászladányi út mellett párhuzamosan épül ki a kerékpárforgalmi létesítmény 1433 méter hosszban, amely a Felhívás "3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével" pontjának felel meg. Az érintett szakaszon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kivitelezése tervezett, a zöldterületek rendezése (3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D. Kapcsolódó tevékenységcsoport, 11. pont) valamint -ahol szükséges,- a vízelvezető rendszer rekonstrukciója (3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D. Kapcsolódó tevékenységcsoport, 10. pont) mellett. A tervezési szakasz kezdete a 3225 sz. közút 15+214 km szelvénye. A kijelölt nyomvonalon a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán a 16+645 km szelvényig történik a kerékpárút kiépítése. A tervezett gyalog- és kerékpárút a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán az útárkon kívül a jelenlegi gyalogjárda nyomvonalán kerül elhelyezésre, a járdaburkolat és ahol szükségesé válik a beszűkülő közigazgatási határok miatt vízelvezető rendszer átépítésével. A tervezett létesítmény kiépítése során a burkolat szélessége 2,75 m-re kerül kialakításra mindkét oldalon, kerti szegély megtámasztással, ahol szükséges padkafolyóka elemes megtámasztással, mely egyben a csapadékvíz elvezetését is biztosítja. A 0+000-1+015 km szelvények között a tervezett gyalog-és kerékpárút a meglévő gyalogjárda burkolat helyén kerül kialakításra az ingatlanok és a közúti vízelvezető árok közötti területen. A fejlesztés ezen tervezési szakaszán útárkot nem érint, csak zöldterületeket, melyeken fakivágást kell eszközölni, illetve a 0+000-0+160 km szelvények között 4db elektromos ingatlan bekötést szolgáló légvezeték kandeláber segédoszlopot kell áthelyezni a nyomvonalból. Az 1+015-1+081 km szelvények között a tervezett létesítmény a meglévő műemlék jellegű Keresztelő Szent János Katolikus Templom mellett halad el, mely szakaszon a meglévő csekély szelvényű burkolt árkot el kell bontani és a kiépítésre kerülő kerékpárút szelvényezés szerinti bal oldalán padkafolyókát kell beépíteni a csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében. Ezen szakaszon a tervezett létesítmény burkolata térkő - a műemléki környezet miatt -, az előző és a további szakaszokon a létesítmény burkolata aszfalt. A kerékpárút a település főterén történő átvezetése során az 1+150 km szelvény környezetében meglévő buszöböl mögött kerül elvezetésre, mely során a keresztmetszetében szűkületi szakaszt kell beiktatni a meglévő beszűkült közigazgatási határok és a meglévő elektromos légvezeték oszlopok miatt, melyek áthelyezése így is szükségessé válik. Az érintett szakaszon 2 db kandeláber oszlop elhelyezése szükséges (3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D. Kapcsolódó tevékenységcsoport, 9. pont). A szűkületi szakaszban a tervezett létesítményszélessége 2,5-2,55 méter. Az 1+200 km szelvényben az idősek otthona előtti szakaszon a meglévő beton burkolatú, de rendezetlen geometriájú járda és parkoló területen keresztül kerül átvezetésre a tervezett kerékpárút, mely során az idősek otthona előtti parkoló területet át kell építeni párhuzamos állású parkolókká. A tervezési szakaszon tovább haladva a Milléri főcsatorna meglévő közúti hídjához érünk, ahol a kerékpárút átvezetése a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve a meglévő hídszerkezeten kerül átvezetésre (3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D. Kapcsolódó tevékenységcsoport 1. pont). A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt helyszíni bejárás alkalmával a nyomvonal helyét a meglévő gyalogos híd konzol belső oldalán, attól meglévő kiemelt szegéllyel elválasztva, a jelenlegi közút burkolatának felújításával és a tengelyének hídon történő elhúzásával a kétirányú 2 méter szélességű kerékpárút kijelölhető és a gépjárművektől gömbsüveg szegéllyel leválasztható. Ezen beavatkozás során a hídpálya igen megromlott pályaszerkezeti aszfaltrétege is megújul. A meglévő balesetveszélyes vasbeton korlát elemek elbontásra kerülnek, helyettük új közúti védőkorlát és gyalogos védőkorlát kerül kihelyezésre. A hídszerkezeten történő átvezetést követően a nyomvonal a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, a meglévő rossz állapotú gyalogjárda és árok nyomvonalán halad, a tervezési szakasz végszelvényéig, a Bem körútig. Az útcsatlakozásoknál az átvezetések sárga szaggatott tartós burkolati jellel kerülnek felfestésre. A létesítmény oldalesése a hídon történő átvezetés kivételével a teljes szakaszon 1,5 %-os és szelvényezés szerinti bal oldali. A hídszerkezeten történő átvezetésnél az oldalesés követi a közút burkolatának oldalesését, mely 2%-os és szelvényezés szerinti jobb oldali. A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok: 453, 951 (mindkét helyrajzi szám esetében a tulajdonos a Magyar Állam), 953, 992,1037,1065, 1120, 1364, 1369, 1394, 432. Arra való tekintettel, hogy állami tulajdonban lévő ingatlanok is érintettek a fejlesztéssel, az Önkormányzat megkereste a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, hogy nyilatkozzon arról, hogy szükséges-e konzorciumi partnert, mint építtetőt bevonnunk a projekt megvalósításába. A Központ visszajelzése alapján a Magyar Közút Nzrt. bevonása szükséges a projekt lebonyolítására. Erre való tekintettel 2016. március 25. napján hatályba lépett a Konzorciumi megállapodás a támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan. A költségek megosztása kizárólag az építési költségek tekintetében releváns, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakfelügyeletének költségei kerültek betervezésre. Az építési költségek az alábbiak szerint oszlanak meg a konzorciumi partnerek között: - Besenyszög Város Önkormányzata: bruttó 90.027.530,- Ft, - Magyar Közút Nonprofit Zrt.: bruttó 7.959.300,- Ft, amely a meglévő hídszerkezeten történő átvezetés költségének munkáihoz kapcsolódó költségeket takarja. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. c) egyéb szolgáltatások: - projekt menedzsment: A projekt menedzsment tevékenységet a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2 pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó előírásoknak megfelelően belső erőforrásból, az önkormányzat saját munkatársai látják el, valamint a 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság végzi a pénzügyi feladatok ellátását. Az önkormányzat a 2007-2013 időszak alatt számos pályázat sikeres megvalósítást mondhatja magáénak. Az önkormányzat dolgozói ezen időszak alatt valamennyi projekt menedzsment területen –adminisztráció, műszaki feladatok, pénzügyi feladatok, kockázatkezelés, monitoring, stb.- megfelelő kompetenciákat és tapasztalatot szereztek. - műszaki ellenőrzés: A hatályos szabályozásoknak megfelelően a kivitelezési munkálatokhoz műszaki ellenőri szolgáltatást szükséges terveztük, külső szolgáltató igénybevételével. - nyilvánosság: A nyilvánosság keretein belül a "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK"" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban előírt nyilvánossági elemeket teljesítjük: aloldal létrehozása 2 db C típusú tábla kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése. - szemléletformálás: A kerékpáros szemléletformálás alapvető célja, hogy a kerékpár ne csak a kikapcsolódás vagy a napi rövidebb utak eszköze legyen, hanem egy társ, amely amellett, hogy segít egészségünk megőrzésében, kényelemes megbízható és biztonságos partner is a mindennapokban. Szemléletformálás eszközei: A) Kommunikációs eszközök: egységes alaparculattal, logóval, szlogennel ellátott kiadványok (A/5 méretű, 4+4 színű szórólap; A/3 méretű plakát; 3x1m molinó; a települési honlapokra banner elhelyezése); 4 perces oktató videó (szervízelés, környezetvédelem, KRESZ ismeretek, biztonságos közlekedés, kerékpáros közösségi programok); B) Kampányelemek: Biciklis bemutató rendezvény (kerékpáros szabadtéri bemutató, vetélkedő) KRESZ bicikliseknek (KRESZ szabályok megismertetése, rendőrség bevonásával, tudatos közlekedés ismereteinek terjesztése) KI A MESTER KÉT KERÉKEN? aktivitás (ügyességi kerékpározást népszerűsítő program, mobil akadálypálya kialakításával) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programmal való illeszkedés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával fogadta el. Jelen pályázat keretében kitűzött cél és tervezett fejlesztés a megyei területfejlesztési program 2. prioritásához: Közlekedésfejlesztés, azon belül a 2.3. intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése 2.3.2. beavatkozásához, a Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéseihez kapcsolódik. A megyei dokumentum ezen területen többek között a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat infrastrukturális fejlesztésére is fókuszál új kerékpárutak kiépítésével, meglévő szakaszok felújításával, hálózatba kapcsolásával. (A megyei dokumentumhoz való további kapcsolódás: III.7. Szolnoki Járás Fejlesztési Részprogramja: nevesítetten szerepel a dokumentum szolnoki járásban tervezett Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 fejlesztésben, valamint II. 6.2.3. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) projektcsomagjai: A kerékpárutak fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében.) A tervezett kerékpárút nyomvonala mentén több, mint 20 vállalkozás található, valamint egy gazdasági üzem (térképmelléklet) is található a fejlesztési területen. Ez annak köszönhető, hogy a beruházás a település főutcáján tervezett. A fejlesztés területén található a település közoktatási-, és -nevelési intézménye, könyvtára, művelődési központja és jelentősebb forgalomvonzó létesítményei. Besenyszög Város Önkormányzata vállalja a projekt megvalósításában a hátrányos helyi lakosok bevonását (legalább 3 fő) a kivitelezési munkálatokba. Több lehetősége van az Önkormányzatnak a hátrányos helyi lakosok bevonására, amelyet a közbeszerzési eljárásban kialakított ajánlattételi felhívásnak szükséges tartalmaznia: - kötelező előírásként szerepel egy bizonyos létszám felvétele a kivitelezési munkálatok elvégzésére, vagy - értékelési szempontként szerepel minél több hátrányos helyi lakos foglalkoztatása. A fenntartási és karbantartási munkálatokat az Önkormányzat végzi. A munkálatok költségei az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre fognak kerülni. A tervezett beruházás tartalmi értékelési szempontoknak történő megfelelése külön nyilatkozatban kerül kifejtésre és csatolásra, arra való tekintettel, hogy jelen karakterszámba a nagy terjedelemre való tekintettel nem lehetséges maradéktalanul teljesíteni.

vissza
>